Ogłoszenia i wykazy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Korsze, 27.09.2018 r.

 

BURMISTRZ KORSZ

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach, odbędzie się I nieogr aniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Garbno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/6, obręb Garbno, gmina Korsze, o łącznej powierzchni 5,0219 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr OL1K/00019542/6, z przeznaczeniem na cele produkcji rolne.

 
Cena wywoławcza - 790,80 zł,

Wadium - 80,00 zł

Minimalne postąpienie - 10,00 zł

 
W/w nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Korszach, najpóźniej w dniu  26 października 2018 roku, do godz. 13:30 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP O/Olsztyn: 48102035410000560202609584, w takim terminie, aby wpłata została zaksięgowana na ww. koncie w dniu 26.10.2018 roku.

Zastrzega się – z ważnych przyczyn - prawo do odwołania i unieważnienia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Korsze. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 214, w Urzędzie Miejskim w Korszach lub telefonicznie pod nr tel. 89 754 10 95, w godzinach: 8:00 – 15:00.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 135
08 października 2018 11:32 Tomasz Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2018 10:47 Tomasz Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)