Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa hali produkcji opakowań transportowych w Korszach", działka nr 524/1, obręb nr 2, miasto Korsze.

Korsze, dnia 05 października 2018 r.

 

Nasz znak: GT.6220.1.9.2018.DŚ                 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KORSZ


o zebranym materiale dowodowym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że został zebrany niezbędny  materiał dowodowy dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcji opakowań transportowych w Korszach”, działka nr 524/1, obręb nr 2, miasto Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Dodatkowo informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Korszach przy ul. Mickiewicza 13, pok. nr 202 w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie tego terminu zostanie podjęta decyzja w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Pouczenie

Stosownie do art. 79 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Na podstawie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36§ 1 oraz gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Burmistrz Korsz

Ryszard Ostrowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Wieliczko
Ilość wyświetleń: 125
29 października 2018 15:13 Karolina Wieliczko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2018 14:57 Karolina Wieliczko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)