Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Urząd Miejski w Korszach z siedzibą w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejski w Korszach:

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Korszach

ul. Adama Mickiewicza 13

11-430 Korsze

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kinga Oklińska

tel. 533327047 w godz. 8-16

e-mail: oklinska@togatus.plDane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w Korszach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 
W Urzędzie Miejskim w Korszach przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.


Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego miasta Korsze - przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO;

3) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

4) prawo ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO;

6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

7) prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: oklinska@togatus.pl. 

 

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Korszach)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie podatków i opłat lokalnych)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w sprawach załatwianych milcząco)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany - targowisko)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany - hala widowiskowo-sportowa)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, ochrony przyrody i środowiska, o drogach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o dodatkach mieszkaniowych oraz prawo energetyczne)

  Klauzula informacyjna - rekrutacja


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 2665
10 lutego 2020 15:53 (Łukasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 15:52 (Łukasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 15:47 (Łukasz Wiśniewski) - Zmiana treści zakładki.