Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Urząd Miejski w Korszach z siedzibą w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejski w Korszach:

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Korszach

ul. Adama Mickiewicza 13

11-430 Korsze

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Grzegorz  Szajerka

tel. 533 327 054 lub 895 277 104 w godz. 8-16 (poniedziałek - niedziela)

e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.plDane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w Korszach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 
W Urzędzie Miejskim w Korszach przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.


Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego miasta Korsze - przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO;

3) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

4) prawo ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO;

6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

7) prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl. 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 1240
27 sierpnia 2018 15:57 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.
25 czerwca 2018 14:09 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.
22 czerwca 2018 14:55 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.