Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Urząd Miejski w Korszach z siedzibą w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejski w Korszach:

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Korszach

ul. Adama Mickiewicza 13

11-430 Korsze

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kinga Oklińska

tel. 533327047 w godz. 8-16

e-mail: oklinska@togatus.plDane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w Korszach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 
W Urzędzie Miejskim w Korszach przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.


Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego miasta Korsze - przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo sprostowania danych - art. 16 RODO;

3) prawo do usunięcia danych - art. 17 RODO;

4) prawo ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO;

6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

7) prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: oklinska@togatus.pl. 

 

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Korszach)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie podatków i opłat lokalnych)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w sprawach załatwianych milcząco)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany - targowisko)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Obiekt monitorowany - hala widowiskowo-sportowa)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, ochrony przyrody i środowiska, o drogach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o dodatkach mieszkaniowych oraz prawo energetyczne)

  Klauzula informacyjna - rekrutacja


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 1951
13 stycznia 2020 16:02 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2020 15:59 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2020 15:54 (Tomasz Wieliczko) - Zmiana treści zakładki.