Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Korszach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.korsze.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-07-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-05
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-05

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  2. Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Łukasz Wiśniewski , adres e-mail: ugim_sekretarz@korsze.pl , telefon: 89 754-00-94.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Miejski w Korszach mieści się na I i II piętrze budynku.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia nie są dostępne.

Dostosowanie schodów

Schody nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

W pobliżu budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2020 16:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 116
22 września 2020 18:57 (Tomasz Wieliczko) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 14:07 (Tomasz Wieliczko) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 17:45 (Tomasz Wieliczko) - Aktualizacja deklaracji dostępności.