Lobbing

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.

 

W Urzędzie Miejskim w Korszach procedury postępowania określa Zarządzenie Nr OG.055.321.2016 Burmistrza Korsz z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korszach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

 

Informacje o wystąpieniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej rok 2017


Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuje się, że w roku 2017 do Urzędu Miejskiego w Korszach nie wpłynęły wystąpienia od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.

 

 
   

Informacje o wystąpieniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej rok 2016

 

Lp. Termin wystąpienia Dane podmiotu, który wniósł wystąpienie Forma wystąpienia Czego dotyczy wystąpienie Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia
 1.  14.07.2016  Artur Brylikowski  Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu aktu prawa miejscowego.  Zarządzenie wewnętrzne dotyczące obsługi zawodowych lobbystów. 1. Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.


lub w przypadku braku

2. Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2016 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 1121
01 marca 2019 14:40 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.
01 marca 2019 14:40 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.
01 marca 2019 14:39 Tomasz Wieliczko - Zmiana treści zakładki.