Interpelacje i zapytania

Wybierz rok

Interpelacje i zapytania

Podstawa prawna ustawa o samorządzie gminnym: Art. 24. [Obowiązek radnego udziału w pracach; uprawnienia radnego; interpelacje i zapytania] 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. 2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo,...