Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składająca się z co najmniej trzech radnych, lecz nie więcej niż z pięciu obejmująca zakresem działania sprawy:
a) analiza i opiniowanie skierowanych do Rady: skarg na działalność Burmistrza Korsz i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli;
b) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może przyjmować do protokołu skargi
i wnioski wnoszone do Rady ustnie;
c) Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady, który wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Miejską oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji;
d) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:
a) wystąpić do Burmistrza Korsz albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska,
b) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
c) przeprowadzić czynności kontrolne.
e) Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
o którym mowa w ust. 4, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady;
f) Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji;
g) Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami;
h) Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cyklicznie np. w stałe dni tygodnia, miesiąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaje się do publicznej wiadomości;
i) Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji;
j) Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie czynności wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji;
k) Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Miejska;
l) Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.
2. Odwołanie przewodniczącego komisji lub poszczególnych członków następuje w trybie, w jakim zostali powołani.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2015 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Wieliczko
Ilość wyświetleń: 25393
16 kwietnia 2019 15:02 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych stanowiska: Radna.
16 kwietnia 2019 15:02 Rafał Jakubczak - Aktualizacja danych stanowiska: Radna.
16 kwietnia 2019 14:55 Rafał Jakubczak - Dodanie stanowiska: Radny.